Privacyverklaring

Verantwoordelijkheid voor uw gegevens
Bij de uitvoering van haar werkzaamheden verwerkt Zorg Management Groep (hierna: ZMG) persoonsgegevens. Dat doen wij om u zo goed als mogelijk van dienst te kunnen zijn. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarvan bekend is dat ze bij een natuurlijk persoon horen, of die te herleiden zijn naar een natuurlijk persoon, zoals naam, adres, geboortedatum, enzovoort.

ZMG zet zich in voor het beschermen en respecteren van uw privacy. U kunt in deze Privacyverklaring lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden wij dat doen, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en wat uw rechten daaromtrent zijn.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Van alle personen met wie we contact hebben, of die deze website bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer (potentiele) kandidaten en klanten van ZMG. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van onze (potentiele) opdrachtgevers, zakelijke klanten, leveranciers of business partners.

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is ZMG, gevestigd aan Toldijk 17-19 te (7901 TA) Hoogeveen. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

Zorg Management Groep, Kamer van Koophandel nummer: 50673459

Wat is de grondslag voor de verwerking?
In de wet staat dat er steeds een ‘wettelijke grondslag’ moet zijn om gegevens die wij van u hebben te mogen verwerken. Wij verwerken uw persoonsgegevens met uw toestemming, omdat de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en/of de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Gegeven toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken.

In het algemeen verzamelen en verwerken wij uw gegevens alleen voor de uitvoering van onze taken in het proces van aantrekken, selecteren en aanstellen en plaatsen van geschikte kandidaten voor (vaste of tijdelijke) aanstelling en interim management.

Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor onder andere de volgende doeleinden:

 • om uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, uw beschikbaarheid vast te leggen en u in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers en/of relaties;
 • om een relatie gericht op het verwerven/uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële administratie te voeren;
 • om met u een werknemers-/werkgeversrelatie of een personeels-/arbeidsbemiddelingsrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële, personeels-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren;
 • om u te informeren over onze dienstverlening en onze overige activiteiten om deze beter te kunnen laten aansluiten op uw wensen en kwaliteiten (bijvoorbeeld het toezenden van een vacature-alert);
 • om met u, onze opdrachtgever(s) en/of relaties, overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;
 • om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 • om wettelijke re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan de opdracht van de overheid om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 • om onze producten en dienstverlening (o.a. via onze website en het besloten web-portaal) te verbeteren of (technische) problemen bij het gebruik van de website of onze diensten op te lossen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bij inschrijving:

 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens.
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht.
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring.
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan.
 • Gegevens over beschikbaarheid.
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van uw geschiktheid.
  Op het moment dat u voor ons kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt in dienstverband of op basis van een overeenkomst van opdracht:
 • Nationaliteit, BSN, ID bewijs, werkvergunning.
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Verstrekken wij gegevens aan derden?
ZMG verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk is, ZMG daar op grond van de wet toe verplicht is of u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Dat doen we om te voldoen aan de doelen die hierboven staan vermeld. Een voorbeeld daarvan is het delen van uw persoonsgegevens met het bedrijf om u als kandidaat voor te stellen voor een bepaalde vacature.

Hoe lang bewaart ZMG de persoonsgegevens?
ZMG bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn. Zo worden uw sollicitatiegegevens uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd. U kunt ons toestemming geven om uw gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld omdat er mogelijk op een later tijdstip een passende functie voor u komt. In dat geval verwijderen wij uw gegevens een jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure.

Bescherming en beveiliging van uw gegevens
ZMG gaat zorgvuldig om met uw gegevens. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze IT systemen veilig te houden, maar ook beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

Welke rechten heeft u?
U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Als u nadere informatie hierover wilt hebben of een of meer van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u altijd contact met ons opnemen per e-mail op info@zorgmanagementgroep.nl. U heeft het recht om te verzoeken dat wij:

(a) toegang geven tot alle persoonsgegevens die wij over u aanhouden;
(b) alle persoonsgegevens aanpassen die gedateerd of onjuist zijn;
(c) persoonsgegevens die wij over u aanhouden, verwijderen;
(d) de manier beperken waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
(f) u een kopie leveren van de persoonsgegevens die wij over u aanhouden; of
(g) rekening houden met gegronde bezwaren die u hebt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door ons.

Als u via e-mail contact met ons opneemt om uw rechten uit te oefenen, kan ZMG u vragen u te identificeren voordat er actie wordt ondernomen op uw verzoek.

ZMG kan deze privacyverklaring aanpassen. Bijvoorbeeld bij nieuwe ontwikkelingen in de wet of rechtspraak. Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of over onze omgang met uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via info@zorgmanagementgroep.nl.

Onze opdrachtgevers: